Вітаю Вас, Гість
 
 

Методична тема:

Надання освітніх послуг шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікативних технології, дистанційного та змішаного навчання

 
 

 

 

Обґрунтування вибору методичної  теми:

 1. Актуальність проблеми для діяльності педагогічного колективу ліцею і відповідність розвитку колективу реалізації конкретних завдань, які випливають з методичної проблеми.
 2. Співзвучність проблеми сучасним педагогічним ідеям та концепціям розвитку ПТО.
 3. Колегіальний вибір проблеми з урахуванням думок його членів.
 4. Цілісність між методичною темою як навчальної,так, і виховної, професійної роботи, інтеграції її у виробничий процес.

 

Мета роботи над темою:

Навчитися застосовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології, дистанційного та змішаного навчання.

 

Пріоритетний напрямок:

Постійний пошук нових педагогічних технологій, ідей, напрямків. Усі методи, засоби, форми навчання та виховання мають відповідати змісту й завданням формування духовної, морально-етичної, висококультурної, компетентної у професії, творчої особистості учня.

 

Завдання роботи над методичною темою:

Загальний напрямок:

 • Створення цілісного творчого згуртованого колективу.
 • Вироблення єдиних педагогічних позицій, спільних цінностей, традицій.
 • Збагачення знань педагогів.
 • Постійне підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму.
 • Аналіз і контроль навчально-виховного процесу, якості знань, вихованості й розвитку учнів.
 • Запровадження в процес навчання й виховання інноваційних технологій.
 • Удосконалення й відпрацювання ефективних методик та прогресивних технологій навчання і виробництва.
 • Удосконалення системи роботи структурних підрозділів методичного комплексу.
 • Розробка методичних матеріалів, навчальних посібників.
 • Вивчення, узагальнення, впровадження кращого педагогічного досвіду педагогів ліцею, міста, області, України.
 • Пошук і підтримка творчих педагогів ліцею.
 • Надання можливості педагогічним працівникам реалізувати свої творчі здібності через дослідницько-пошукову та наукову діяльність.

Атестація педагогічних працівників:

 • Активізація творчої професійної діяльності педагогів.
 • Стимулювання неперервної фахової та загальної освіти.
 • Підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання й виховання учнів.
 • Забезпечення  соціального захисту педагогів.

Робота з молодими та малодосвідченими  педагогами:

 • Створення молодим та малодосвідченим  педагогам умов для набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі.
 • Розвиток умінь застосовувати теоретичні знання,  у конкретній практичній роботі.
 • Вивчення передового педагогічного досвіду й освоєння різноманітних методів і сучасних освітніх технологій.
 • Виявлення ділових рис молодого спеціаліста з метою підвищення відповідальності за оволодіння професійними навичками.

Робота педагогічної ради:

 • Реалізація державної політики з питань освіти.
 • Спрямованість діяльності педагогічного колективу на вдосконалення освітньої роботи.
 • Втілення в практику досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
 • Аналіз стану навчально-виховного процесу, рівня викладання, якості знань та рівня вихованості учнів.

Методичні заходи:

 • Залучення педагогів до творчої, науково-дослідницької, інноваційної діяльності.
 • Підвищення загальної й педагогічної культури, психологічної компетентності вчителів.
 • Ознайомлення з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки й передового досвіду.

Робота методичних комісій:

 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників.
 • Зростання педагогічної майстерності педагогів ліцею.
 • Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.
 • Створення сприятливого психологічного клімату в колективі.

Самоосвіта педагогів:

 • Вивчення фахових документів та матеріалів.
 • Рефлексія та аналіз особистої професійної діяльності.
 • Систематизація інформаційно-дидактичних матеріалів з педагогіки, методики.
 • Систематизація особистої бази найкращих розробок уроків, цікавих методів, прийомів та технік на уроці.
 • Розробка особистих засобів наочно-дидактичних та демонстраційних матеріалів.
 • Систематична робота над обраною науково-методичною темою, що становить професійний інтерес для педагога.
 • Обмін досвідом роботи під час відвідування уроків і позакласних заходів у колег.
 • Розробка авторських курсів, дидактичних, електронних посібників з предметів.

Робота з учнями:

 • Створення сприятливих умов для розвитку творчої обдарованості учнів.
 • Стимулювання фантазії, створення в учнівських групах умов для вільних пошуків та ситуації успіху в творчій діяльності учнів.
 • Забезпечення психологічної підтримки учнів через виявлення та утвердження учнівських ініціатив методом створення умов для участі в науково-пошуковій, виробничій, волонтерській діяльності.

Очікувані результати:

 • Зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогів.
 • Ефективна система гнучкого реагування на інновації, яка допоможе узагальнювати передовий досвід, своєчасно визначати проблеми, що виникають, та обирати інноваційні шляхи їх подолання.
 • Підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів.
 • Підготовка конкурентоспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.
 • Засвоєння ефективних стратегій і технологій удосконалення навчально-виховного процесу.